REGULAMIN

Śmiała Joga Studio – REGULAMIN

Poniżej prezentuje Regulamin dotyczący zasad działania i warunków korzystania ze Studia.

 • Każdy uczestnik Studia Jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 • Na zajęcia obowiązują zapisy sms’em/telefonicznie na numer telefonu 605898232, poprzez stronę www.smialajoga.pl/grafik, social media: INSTAGRAM: @smialajoga, FACEBOOK: Śmiała Joga – Grzegorz Śmiałek.
 • Zapisy przyjmowane są najwcześniej 14 dni przed zajęciami i najpóźniej 15 minut przed zajęciami. W przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia uczestnik może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa z uwagi na brak miejsca.
 • Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 8 godzin przed przyjściem uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane. Tak samo dotyczy opłaconych przez stronę wejść jednorazowych.
 • Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 • Płatności powinny być uregulowane przed zajęciami gotówką lub przelewem.
 • W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot za niezrealizowane zajęcia. Istnieje możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem, że brak obecności zostanie zgłoszony najpóźniej dzień poprzedzający lekcję. Odrobienie zajęć możliwe jest po ustaleniu z instruktorem dogodnego terminu. Czas na odrobienie to 2 miesiące.
 • Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Śmiała Joga / Usługi Fotograficzne i Artystyczne Przemysław Kaczmarek swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 • Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 • Studio zostaje otwarte na co najmniej  20 minut przed zajęciami.
 • W celu spokojnego przygotowania się do zajęć proszę o przybycie 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Proszę o niespóźnianie się na zajęcia. Spóźniający się przeszkadzają innym praktykującym.
 • Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych.
 • W studio jogi  poruszamy się boso lub w obuwiu zmiennym.
 • Sprzęt, który został oddany do dyspozycji na czas zajęć, należy oczyścić i zwrócić na miejsce przechowywania zaraz po zakończeniu zajęć.
 • W trakcie zajęć ćwiczymy boso. W przewiewnym lekkim stroju nie krępującym ruchów.
 • Do zajęć przystępujemy około 2 godziny po jedzeniu. Nie spożywamy pokarmów i płynów w trakcie zajęć.
 • Nie praktykujemy po dłuższym pobycie na słońcu, w solarium czy saunie.
 • Przed wejściem na zajęcia należy wyłączyć telefon lub przełączyć na tryb bezgłośny.
 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte urazy, kontuzje należy bezwzględnie zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć.
 • Kobiety w czasie menstruacji powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 • Kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt przed zajęciami. Zajęcia jogi muszą być prowadzone pod opieką osoby przeszklonej w tym kierunku i tylko w odpowiednim okresie ciąży.
 • Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich i koniecznego leczenia.
 • Uczestnik przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku przeciwskazań do ich wykonywania, Uczestnik powinien wykonać odpowiednie badania i zasięgnąć opinii lekarza. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości żadne treści prezentowane podczas zajęć w Studio nie powinny być traktowane jako porada medyczna.
 • Należy dostosować się do polecenia nauczyciela. Bez zgody prowadzącego nie należy udzielać pomocy innym ćwiczącym.
 • Jeżeli w trakcie praktyki wystąpią niepokojące objawy, bóle, drętwienia i inne zaburzenia czynności organizmu należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 • Wszelkie wątpliwości co do praktyki, zasad i ewentualne pytania należy zgłaszać przed lub po zajęciach.
 • Zalecane jest przestrzeganie zasad higieny, dbanie o czystość ciała i używanych strojów.
 • Bezwzględnie zabrania się udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 • Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie studia to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.
 • Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Za rzeczy pozostawione w szatni Studio Jogi nie odpowiada.
 • Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Studio Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
 • Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu.
Shopping Cart